POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który określa zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności Kancelarii.
Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Siedziba Kancelarii znajduje się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21 (31-532 Kraków). 

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych umożliwia Kancelarii świadczenie usług na Państwa rzecz.

Kancelaria posiada podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych wynika z konieczności spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, np. przepisów regulujących wymagania formalne pisma procesowego, wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wykonania tegoż obowiązku prawnego.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże bez uzyskania wymaganych informacji nie będziemy mogli świadczyć usług na Państwa rzecz.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane w siedzibie Kancelarii oraz na terenie biur Kancelarii znajdujących się poza jej siedzibą. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby wykonujące czynności na rzecz Kancelarii na podstawie stosunku pracy lub w oparciu o umowę współpracy. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty, którym zleciliśmy wykonywanie czynności związanych z dostawą usług IT oraz świadczenie usług polegających na doradztwie księgowym. Takie podmioty przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

Niektóre jednak z powyższych praw mogą nie przysługiwać w związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pomocą wybranej formy kontaktu z podanych powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz politykę prywatności

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (12) 62 800 400
tel: +48 (17) 789 22 63